ZT Six - шаблон joomla Mp3

About Company

Jirung Life Center


Jirung Life Center ศูนย์พัฒนาบุคลากรและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ครบวงจรแห่งหนึ่งของเมืองไทย ตั้งอยู่ ณ อณาจักรสุขภาพ Jirung Health village อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พื้นที่เขียวขจีกว่า 50 ไร่ บนลักษณะถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่ได้รับจากผู้เชียวชาญระดับโลกว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังบำบัดตามธรรมชาติสูง เหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ด้วยประสบการณ์และความตั้งใจที่ต้องการเผยแผ่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Approach) และการดูแลสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจโดยใช้ศาสตร์ Energy Medicine (พลังงานบำบัด )
Vision : ศูนย์ดูแลและฝึกอบรมเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมที่สมบูรณ์และครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
Mission: ศูนย์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ต้องเผชิญกับความเครียด และความอ่อนแอของสุขภาพ มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงและความสมดุลให้กับชีวิตทั้ง 3 มิติ สุขภาพกาย จิต อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยการดูแลของ คุณล้วนชาย ว่องวานิจ และมีผู้ร่วมก่อตั้ง นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร


Activity Centers

ภายใน 6 ศูนย์กิจกรรมหลังดังนี้

- ศูนย์กิจกรรมภายใน จีรังไลฟ์เซนเตอร์ แบ่งได้เป็น
- ศูนย์กาย (Physical Center)
- ศูนย์จิต – อารมณ์ ( Mental Center )
- ศูนย์จิต –วิญญาณ (Spiritual Center)

เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างสมดุลแห่งพลังชีวิตให้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย

1. Shake & Dance (ล้างพิษทางอารมณ์ @ Meditation center )
2. Power of Pyramid (พลังแห่งพิระมิด)
3. 4 Elements Analysis center (วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน)
4. Mind & Spiritual Center (หอธรรม เรือนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี หอพระธาตุ)
5. Health Product workshop
6. Blue Zone (Natural Way of Life)

Center 1.Shake & Dance (ล้างพิษทางอารมณ์ @ Meditation center ) กิจกรรม เพื่อกาย และจิต – อารมณ์ Physical and Mental Activities
อิสระจากความทุกข์กังวล ความขุ่นมัว หรือพิษทางอารมณ์ที่ถูกเก็บกักไว้โดยเราไม่รู้ตัว ด้วยการเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง เพื่อสร้างสมาธิและพลังลมปราณ เจาะผ่านเข้าสู่จิตใต้สมนึก เพื่อปลด ปล่อยพิษ หรือ อารมณ์ทางด้านลบ ที่คั่งค้างออกจากจิตใจเหลือไว้เพียงจิตที่ปลอดโปร่ง แจ่มใส แข็งแกร่ง และเปี่ยมไปด้วยพลังงานยิ่งกว่าเดิม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ปรับสภาพจิตให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ลดความโกรธ ความเครียด ความวิตกกังวล ฯลฯ ให้คลายลง

กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติให้มีพลังงานมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนอุปนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น

ช่วยกระตุ้นประสาท สัมผัส การรับรู้ และเสริมสร้างสมาธิ

มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างดีขึ้น

Center 2. Power of Pyramid (พลังศาสตร์แห่งพลังพิระมิด) กิจกรรม เพื่อกาย จิต – อารมณ์ และจิต-วิญญาณ Physical Mental and Spiritual Activities
พิระมิดสามารถเหนี่ยวนำพลังงานลมปราณช่วยรักษาสมดุลธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะนั่งหรือนอน ณ จุดศูนย์กลางของพิระมิด เพื่อรับพลังงานบำบัด (Energy Healing) มีการจุด Essential oil พร้อมเปิดเสียงดนตรีเบาๆเพื่อการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก และช่วยปรับคลื่นสมองให้สงบเร็วขึ้น

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

พลังงานและกระแสแม่เหล็กที่หมุนเวียนวนอยู่บริเวณแกนกลางของพิระมิดสามารถช่วยปรับสมดุลและขับสารพิษออกจากร่างกายได้

พิระมิดสามารถช่วยรวมจิตเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้เกิดคลื่นสมองทางด้านบวกอีกด้วย

ท่านจะได้รู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างล้ำลึก (Deep Relaxing)

Center 3. 4 Elements Analysis center (วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน) กิจกรรม เพื่อกาย และจิต – อารมณ์ Physical and Mental Activities
ตรวจเช็คธาตุเจ้าเรือน ซึ่งเป็นองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ที่จีรังนำมาใช้ในการสร้างความสมดุลกายใจ เชื่อมโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ทั้งในด้านอาหาร การออกกำลัง เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ก่อเกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ได้ทราบจุดอ่อนของร่างกายที่ควรระวัง

เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพแนวแพทย์แผนไทย เพื่อความสุขทั้งกายและใจ

Center 4. Mind & Spiritual Center (สักการะเรื่อนพระธาตุ วิหารธรรมทิพยมนต์ เรือนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี หอพระธาตุ Physical, Mental and Spiritual Activities)
กิจกรรมเพื่อ กาย – จิต –อารมณ์ และจิต-วิญญาณ Physical Mental and spiritual Activities เยี่ยมชมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธ์ 3 แห่ง ของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ประกอบด้วยเรือนพระธาตุ วิหารธรรมทิพยมนต์ และเรือนพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พร้อมร่วมสวดมนต์บูชา และทำสมาธิ สร้างความสงบให้จิตใจ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จะส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

ช่วยผ่อนคลาย จิตใจผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น

มีประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆดีขึ้น

เป็นผู้มีสติ ไม่หลงลืม มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่

อัตราการหายใจลดลง อัตราการเต้นของหัวใจน้อยลง ส่งผลดีต่อ สุขภาพ ทั้งจิตใจสงบไม่เครียด ทำให้อายุยืนยาว

Center 5. Health Product Workshop กิจกรรมเพื่อกาย และจิต-อารมณ์ Physical and Mental Activities
เพลินเพลินได้สาระไปกับกิจกรรม เวิร์คช็อปที่ให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ พร้อมเรียนรู้วิธีทำหลากหลายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เหมาะกับโฮมสปา ง่ายๆในบ้าน อาทิ สครับขัดผิว เจลอาบน้ำ ลูกประคบ ฯลฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

รอบรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

จิตใจสงบ ผ่อนคลาย

ส่งเสริมระบบการพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์

ได้องค์ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน

ช่วยลดค่าใช่จ่ายในบ้าน

Center 6. Blue Zone(วิถีบลูโซน) Natural way of life กิจกรรมเพื่อกาย และจิต – อารมณ์ (Physical and Mental Activities )
การเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติในแบบวิถีองค์รวม โดยเน้นกิจกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุข มีสมาธิ และใกล้ชิดธรรมชาติ อาทิเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษกินเองภายในครัวเรือน การทำอาหารสุขภาพ การทำศิลปหัตถกรรม ฯลฯ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบวิถีธรรมชาติ เพื่อปรับเปลี่ยน lifestyle ในชีวิตประจำวัน

ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบองค์รวมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี คลายเครียด

ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย รู้จักการให้ มีจิตอาสา เห็นคุณค่าของการมีชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างให้เกียรติ


ชั้น 6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ 99 หมู่ 7
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
053-861-511,512,513
080-802-6611, 080-802-6622,080-802-6644
webmaster.nbstyle@gmail.com

Gallerys